Omhoog
Aanmelden

Passend onderwijs

Met passend onderwijs bieden we de kinderen onderwijs, dat bij hun onderwijs- of ontwikkelingsbehoefte past binnen de mogelijkheden van onze schoolorganisatie. Dit staat beschreven in het School Ondersteunings Profiel (SOP), welke u onderaan deze pagina kunt vinden. Sommige leerlingen hebben een meer speciale onderwijs- of ontwikkelingsbehoefte. Dat betekent dat ze een gerichtere ondersteuning of uitdaging nodig hebben. De leerkrachten kunnen daarbij ondersteund worden door de Intern Begleiders (IB'ers). De IB'er coördineert de afstemming van de ondersteunings- en onderwijsbehoeften en betrekt daarbij zo nodig specialistische hulp, zoals de logopedist, schoolmaatschappelijkwerk of  instanties, zoals het jeugdteam of de GGD.

Na elke tien weken vinden er groepsbesprekingen plaats met de groepsleerkracht(en) en de IB'er om voor de volgende periode nieuwe doelen te stellen en acties vast te leggen op basis van de onderwijsbehoeften van de groepen en de leerlingen. In de oudergesprekken worden deze doelen en acties overlegt met de ouders. Tevens wordt er gekeken welke rol het kind, de leerkracht en de oudsers hierin kunnen spelen.

In de tussenliggende periodes vinden er leerlingbesprekingen plaats op verzoek van de leerkrachten naar aanleiding van speciale onderwijs of ontwikkelingsbehoeften van leerlingen.   

Uit de groeps- en leerlingbesprekingen kunnen onderwijskundige aandachtspunten en hulpvragen voor kinderen komen, die in de volgende twee geledingen besproken kunnen worden.

De IB's en de directie vormen samen het Intern Ondersteuningsteam (IOT). Dit team buigt zich met name over de kwaliteit van het onderwijs en de afstemming van onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van kinderen.

Naast het IOT vindt er zes keer per jaar overleg plaats in het Extern Ondersteuningsteam (EOT). Externe deskundigen kunnen bij dit overleg worden uitgenodigd, zoals de schoolpsycholoog, schoolmaatschappelijk werker, schoolarts of andere externe specialisten. Zij kunnen ons met hun specifieke deskundigheid helpen het juiste extra onderwijs of ontwikkelingsaanbod voor leerlingen samen te stellen. Indien uw kind binnen dit team besproken wordt, moet u hieraan voorafgaand toestemming verlenen. Na afloop van het overleg wordt u door de leerkracht van uw kind op de hoogte gesteld van de inhoud van de gesprekken. Ook worden ouders betrokken in dit overleg.

Hier vindt u het schoolondersteuningsprofiel: SOP2014-2015.pdfSOP2014-2015.pdf

 imagesEIMKOV5Z.jpg

© Copyright 2012 BS Willibrord  |  All Rights Reserved