Omhoog
Aanmelden


Visie en Missie

Kleurrijk in kansen
Onze slogan is Kleurrijk in kansen. Dit geeft aan dat wij willen uitstralen een school te zijn die kansen biedt aan elk uniek kind. Dit willen wij vorm geven door bij alles wat wij aanbieden uit te gaan van vier kernkwaliteiten namelijk :
 
Talentontwikkeling van het unieke kind
Kinderen komen naar school om te leren. Het leren van kennis en vaardigheden en ook het leren samenwerken, het leren ondernemen en het leren ontdekken. Leerkrachten streven ernaar voor alle leerlingen zoveel mogelijk actieve en zinvolle leersituaties te organiseren. Verschillen tussen kinderen worden niet opgevat als een hinderlijke afwijking van het gemiddelde, maar als een uitgangspunt voor ons onderwijs.
 
We worden als school uitgedaagd om aan die verschillen tegemoet te komen door alle kinderen dat onderwijs te geven dat wat betreft vorm, inhoud en timing het best bij hun ontwikkeling past.
 
Daarnaast besteden wij aandacht aan het leren leren, het reflecteren op hoe je hebt geleerd, op het zien van samenhang en het verwoorden van het eigen denkproces.
 
Betekenisvolle leef- en leeromgeving
Binnen een betekenisvolle en gevarieerde leeromgeving worden succeservaringen opgedaan. In de school wordt de leerstof mede ontleend aan de leef- en belevingswereld van het kind, waarin het initiatief van het kind een belangrijke rol kan spelen. Het onderwijs moet tevens gericht zijn op het behalen van resultaten, kinderen moeten er competenter van worden. We leren kinderen keuzes maken binnen een uitdagende situatie waarin zelfstandig spelen en leren wordt afgewisseld met en aangevuld door gestuurd en begeleid leren.
 
Op doordachte wijze vindt afwisseling plaats tussen sturing en ruimte geven.
 
We streven naar een evenwicht tussen gestructureerde en meer open situaties. Tussen enerzijds beleid en doelmatig plannen en anderzijds gevoeligheid voor onverwachte wendingen in processen en gebeurtenissen
 
Respectvolle, kleurrijke ontmoetingsplek
De Willibrord is een multiculturele school.
Wij respecteren verschillende culturele en/of levensbeschouwelijke achtergronden en verwachten dat respect ook van ouders en kinderen. Een goede samenwerking tussen schoolleiding, leerkrachten, kinderen en ouders, Ouderraad, M.R. en Bestuur vormt de basis voor een goed schoolklimaat. De school staat middenin de maatschappij en heeft derhalve ook een maatschappelijke functie. We stimuleren activiteiten die de Brede Schoolontwikkeling ondersteunen en participeren in de Brede School Coalitie Rosmolenbuurt.
 
Samen werken vanuit vertrouwen en veiligheid
Binnen het pedagogisch klimaat gaan we uit van de drie basisbehoeften: Relatie, Competentie en Autonomie.
We creëren een veilige leeromgeving waarin het kind zich welkom voelt. Vanuit een veilig klimaat zijn accenten op samen werken en samen leren mogelijk. Samenwerkend leren bevordert een positieve relatie tussen kinderen met verschillende ontwikkelingsniveaus. We willen uitgaan van de talenten van kinderen. Zij moeten succeservaringen kunnen opdoen, zich competent voelen. We zien het als een opdracht om diverse talenten een kans te geven zich te ontplooien. Dit kan binnen het cognitieve gebied zijn, maar ook op het gebied van muziek, creativiteit, beweging en sociale vaardigheden. Door gebruik te maken van talenten (sterke competenties) kunnen minder sterke competenties zich ontwikkelen. Aan het bevorderen van zelfstandigheid werken wij bewust binnen ons onderwijsprogramma. Voorbeelden hiervan zijn het omgaan met uitgestelde aandacht en het takensysteem. Ook vinden we dat kinderen de kans moeten krijgen om zelf beslissingen te nemen en van de gevolgen te leren. Zij moeten de mogelijkheid hebben om verantwoordelijkheid te dragen voor hun leren.De samenwerking met ouders hebben wij hoog in het vaandel staan. Wij hebben de overtuiging dat een goede samenwerking tussen ouders en school optimale kansen voor kinderen creërt. De visie op ouderbetrokkenheid is gebaseerd op Educatief Partnerschap. Dit is een manier om betekenisvolle samenwerkingsrelaties tussen ouders, school en gemeenschap vorm te geven. Hierbij gaan we uit van 4 uitgangspunten:
-             Gezamenlijk belang: ouders en school hebben als doel om de ontwikkeling van kinderen optimaal te stimuleren. Ouders en school zijn bondgenoten in
opvoeding en ontwikkeling en werken daardoor nauw samen met elkaar.
-             Wederzijdse betrokkenheid: Tijdige, duidelijke en voldoende informatieverstrekking van beide partners d.m.v. een open, eerlijke en regelmatige communicatie
-             Gelijkwaardigheid: Het educatief partnerschap is gebaseerd op respect, vertrouwen van en in elkaar en het meedenken over de ontwikkeling van kinderen.
-             Aandacht voor diversiteit: De Willibrord is een respectvolle, kleurrijke ontmoetingsplek. Dit wordt gedragen door ouders, kinderen en leerkrachten.

Het schoolprofiel
Wij besteden een groot deel van onze onderwijstijd aan de kerndoelen van het basisonderwijs. Daarnaast kunnen we een deel van de tijd invullen met iets “extra’s” voor de kinderen. Daarmee profileert onze school zich in de omgeving.
 
Als “extra” hebben wij gekozen voor kunst en cultuur.
 
Het Kunst- en Cultuurprofiel is beschreven rondom een zestal aspecten:
  • wat wij met kinderen in acht jaar willen bereiken
  • de inrichting van de school en de lokalen
  • de werkcultuur op school
  • de hoogtepunten van ons onderwijsprogramma
  • de kwaliteiten van de leerkrachten
  • de buitenschoolse partners

De Willibrord als katholieke school
Onze school is een bijzondere school, een katholieke school. Onze geschiedenis gaat terug naar het jaar 1869. In dit jaar werd de “Vereniging van Weldadigheid onder de bescherming van den Heiligen Joseph” opgericht. Het bestuur probeerde een begin te maken met het Katholiek Onderwijs in de Zaanstreek. Dit lukte in 1872 na bemiddeling van de bisschop van Haarlem. Er kwamen toen zusters van de (onderwijs)congregatie J.M.J. uit Engele (bij Den Bosch) beschikbaar. Zij begonnen o.a. een R.K. bewaarschool en hieruit voort kwam even later de R.K. Meisjesschool, de Willibrordus. Hier liggen onze wortels.
 
De maatschappij is in de jaren veranderd, het denken over kerk en samenleving ook. Wij vinden het belangrijk om naar onze kinderen uit te dragen dat we ons als Christenen willen gedragen. Dat betekent concreet dat we de Christelijke feestdagen m.n. Kerst en Pasen in de hele school duidelijk vieren. De boodschap die we hierin willen meegeven is, dat er 2000 jaar geleden een mens is geboren, die mensen kon inspireren hoe zij (wij dus) hier op aarde op een goede manier zouden kunnen omgaan met elkaar. Deze manier van samenleven is gebaseerd op wederzijds respect, verdraagzaamheid en zorg voor de medemens.
 
Bijbelverhalen worden behalve rondom Kerst en Pasen ook op andere momenten verteld als een thema zich hiervoor leent. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over de Toren van Babel, het verhaal van Noach, het Scheppingsverhaal, Abraham en Izaak enz. Naast deze verhalen worden er verhalen verteld met een “boodschap”, verhalen die je aan het denken zetten over je eigen leven. Wij gebruiken de methode “Kleur” om de invulling van het rooms-katholieke geloof inhoud te geven.
 
Er is aandacht voor kinderen die in het gezin of familie een doop vieren, of die hun eerste communie doen. Wij onderhouden geen actieve, kerkelijke band met de katholieke kerk naast de school, de Bonifatiuskerk. Hoewel we wel elk jaar met Kerst de kerk met de kinderen bezoeken.

Behalve ouders en kinderen met een christelijke achtergrond, hebben wij tevens te maken met ouders en kinderen vanuit een Islamitische cultuur. Eveneens zijn andere geloven vertegenwoordigd, maar in mindere mate.
 
Mede daarom is er aandacht voor de belangrijke gelovige feesten van andere godsdiensten. Zo wordt het Suikerfeest als afsluiting van de Ramadan door de Islamitische kinderen gevierd en besproken. Ook het Slachtfeest en een besnijdenis zijn onderwerpen die besproken worden met elkaar.
 
Zo willen wij een R.K. school zijn en dat betekent, zoals een oud-directeur dit 20 jaar geleden al omschreef: Ruim Katholiek.
© Copyright 2012 BS Willibrord  |  All Rights Reserved