Omhoog
Aanmelden

Medezeggenschapsraad

Eén van de belangrijkste organen in de school als het gaat om ouderparticipatie is de Medezeggenschapsraad. In deze raad hebben de ouders/verzorgers (overigens ook het personeel) direct invloed op de besluitvorming op bestuursniveau van de Stichting Agora.
De Medezeggenschapsraad bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. Op de Willibrordschool bestaat elke geleding uit vier leden. Het reglement voor de Medezeggenschapsraad geeft precies aan op welke terreinen de hele Medezeggenschapsraad instemmings- of adviesbevoegdheid heeft en op welke terreinen één van de geledingen een bepaalde instemmings- of adviesbevoegdheid heeft.
Op deze terreinen moeten het bestuur van de Stichting Agora en de directie van de school altijd de Medezeggenschapsraad in kennis stellen van een "voorgenomen besluit". Pas na het horen van de Medezeggenschapsraad (instemming of advies) kan het bestuur of de directie een definitief besluit nemen. Mocht de Medezeggenschapsraad bezwaar aantekenen tegen dit definitieve besluit, dan kan de raad de Geschillencommissie inschakelen.
Heeft u interesse in het werk van de Medezeggenschapsraad dan kunt u met uw vragen terecht bij de voorzitter en secretaris van deze raad (vraagt u bij de administratie wie dit zijn). Bij hen kunt u zich ook melden voor een eventueel lidmaatschap van de Medezeggenschapsraad. Elk jaar op de jaarvergadering zijn de verkiezingen van de MR.
De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar.
 
Een lid van de Medezeggenschapsraad van de Willibrordschool heeft zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad  ( GMR) van de Stichting Agora. In deze raad worden de schooloverstijgende zaken behandeld en van een advies of instemming voorzien

 
Verslag MR jaar 2017:

 

 

 
 
    
 
 
 
 

 
 
© Copyright 2012 BS Willibrord  |  All Rights Reserved